Monthly Archives: April 2014

ผู้สูงอายุ ความสุข

Older

 

 

การตั้งรับ ยุคสังคมผู้สูงอายุ อย่างมีสติ

นิตยสาร Modern Mom นำเสนอวิธีการรับมือกับการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ

เทคนิคการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุยึดหลัก 5 ข้อ เป็นสำคัญ

Teach Diversity เข้าในความแตกต่างหลากหลาย ปูพื้นฐานให้ลูกเรียนรู้ ยอมรับ และอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในความแตกต่างของสังคมรอบตัว เพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

Train Care Giver ปลูกฝังให้ลูกมีจิตใต้สำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เช่นฝึกให้ลูกหยิบน้ำให้คุณย่า พาลูกไปเยี่ยมคุณยาย ช่วยคุณปู่ทำสวน และช่วยนวดให้คุณตา

Think Positive คิดบวกคิดดี และมองโลกในแง่ดี คิดบวกไว้เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกเรื่อง ทำจิตใจให้แจ่มใส มองปัญหาเป็นความท้าทาย แต่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไป ปรับทัศนคติมุมมองต่อผู้สูงอายุในแง่ดี เพื่อการดูแลผู้สูงอายุรอบตัวเรา และเตรียมตัวเองไม่ให้กลายเป็นผู้สูงอายุที่ซึมเศร้า

Take Care of Yourself บอกตัวเองตั้งแต่ยังไม่แก่ว่า ฉันจะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ดูแลตัวเองได้ และไม่เป็นภาระของลูกหลาน ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในระยะยาว โดยหมั่นออกกำลังกายรับประทานอาหารสุขภาพ รักษาสุขอนามัย และเฝ้าระวังการเกดโรคเรื้อรัง

Trend Alert ติดตามข่าวสารใหม่ๆ เสมอ และความเคลื่อนไหวของโลกรอบตัว เพื่อไม่ให้ตกหล่นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวเราและครอบครัว รวมถึงไม่พลาดอัพเดทข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์การคุ้มครองและสวัสดิการต่างๆ

ส่งผลให้ผู้สูงอายุ อยู่อย่างความสุข และมีคุณค่า ไม่เป็นโรคซึมเศร้า โฮมซิค สุขภาพจิตดี ร่างกายแม้ป่วยแต่กำลังใจดี ก็เหมือนไม่ป่วย

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 8 เม.ย. 2557